کمیسیون بازرسی واحد های صنفی

این کمیسیون بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره2 بند ط ماده30 قانون نظام صنفی:تشکیل کمیسیون های اتحادیه های صنفی تشکیل گردیده واعضا آن به شرح زیر میباشد

najmi@etet.ir

1-فرهاد نجمی

2-هادی قهرمانزاده

3-عزت الله حیدری

تبلیغات